Socialstyrelsens nationella värdegrund, krav och förväntningar från kunder samt kvalitetsgarantier ligger till grund för vårt arbete.

Vi utvärderar dagligen våra insatser till vårdtagare, återrapportering till uppdragsgivare och uppföljning av personalinsatser – det ger oss en unik möjlighet att ständigt arbeta med förbättringar.

Våra viktigaste parametrar i förbättringsarbetet är:

 

1. Patienttillfredsställelse: Att mäta patienternas tillfredsställelse är avgörande för att bedöma kvaliteten på vården. Det gör vi med hjälp av olika feedbackssystem och genom att analysera patienters upplevelser och åsikter.

2. Säkerhet: Att säkerställa patientsäkerheten är en central parameter inom kvalitetsarbetet. Det handlar om att identifiera och minska risker för vårdskador och implementera säkerhetsrutiner.

3. Effektivitet: Effektivitet handlar om att använda tillgängliga resurser på ett optimalt sätt för att uppnå bästa möjliga vårdresultat. Det kan inkludera att minska väntetider, optimera arbetsflöden och använda evidensbaserade metoder.

4. Evidensbaserad vård: Att tillämpa evidensbaserad praxis innebär att använda den senaste forskningen och bästa tillgängliga bevis för att fatta beslut om vården. Detta säkerställer att vården bygger på vetenskapligt stöd och ger bästa möjliga resultat.

5. Teamarbete och kommunikation: Att främja ett gott samarbete och en effektiv kommunikation mellan olika vårdteam, vårdpersonal och kunden är avgörande för att leverera högkvalitativ vård. Detta kan inkludera att ha tydliga roller, ansvarsområden och genomföra regelbunden teamträning.

Rapportera avvikelse

Genom att noggrant granska resultaten från kvalitetsmätningar kan vi skapa åtgärder och genomföra förändringar i verksamheten som leder till en ökad kvalitet. Genom att öka kvaliteten minskar vi även risken för vårdskador. Vi kan med hjälp av ett systematiskt
avvikelse arbete analysera, dra lärdom och arbeta förebyggande mot riskerna. Resultaten av dessa analyser kan användas för att förstå vilka faktorer som leder till avvikande händelser.